سرمایه گذاران

۱- شرکت تولیدی آرین ماه تاب گستر
۲- شرکت توسعه و مدیریت انرژی پارسیان
۳- شرکت تولید برق ماهتاب کهنوج
۴- شرکت تولید برق ماهتاب کاسپین
۵- شرکت تولید برق ماهتاب سینا